ماهی گیر ...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 14 August 2017 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

کدامین چشمه سمی شد ، که آب از آب می ترسد ؟
و حتی ، ذهن ماهیگیر ، از قلاب می ترسد

کدامین وحشت وحشی ، گرفته روح دریا را
که توفان از خروش و موج از گرداب می ترسد
گرفته وسعت شب را ، غباری آنچنان مبهم
که چشم از دیدگاه و ماه از مهتاب می ترسد

شب است و خیمه شب بازان و رقص وحشی اشباح
مژه از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب می ترسد
فغان ، زین شهر کج باور ، که حتی نکته آموزش
زافسون و طلسم و رمل و اسطرلاب می ترسد

فضا را آنچنان آلوده ، دود نفرت ونفرین
که موشک هم ، ز سطح سکوی پرتاب می ترسد
طنین کار سازی هم ، زسازی بر نمی خیزد .
که چنگ از پرده ها وسیم ، از مضراب می ترسد

سخن ، دیگر کن ای بهمن ! کجا باور توان کردن
که غوک از جلبک و خرچنگ از مرداب می ترسد
...
بهمن رافعی

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

omid from mashhad, Iran

یه ثبت مستندِ قشنگ از زاویه ی دیدِ خوب
و
یه شعر متفاوت با همیشه

14 Aug 2017 9:00am

@omid: مرسی ... :)

Existence Artistique from Angers, France

intéressant résultat

15 Aug 2017 6:40am

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon