... دلگیرم ...

Posted by shahla (tehran, Iran) on 21 April 2017 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

! دلگیرم
دلگیرم از آرشه یی که
وقت نواختن
: مدام در گوش م می خواند
مرا ببوس برای آخرین بار
...

I see the world through the small window of my camera,then I write stories...
All My Pictures Have A Story...

L'Angevine from Angers, France

c'est du bon travail

22 Apr 2017 8:29am

MAU from Els Poblets, Spain

I think this is a great photo. I love the softness of colors.

22 Apr 2017 6:14pm

 

Canon EOS 450D
1/3200 second
F/5.6
ISO 800
300 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon